xoption-logo-v1-1.png

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นโดยและข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ข้อตกลง") shall regulate the relationship between XOPTION SOFTWARE S.R.L, incorporated and registered in COSTA RICA with registered address Del Plantel de tránsito, 350mts al Oeste, condominio Vista de las Flores, Casa #3, Santa Cecilia, San Francisco de Heredia, Costa Rica, Area Code: 40103 and company registration number 3-102-900368 (hereinafter referred to as the "บริษัท") และผู้ใช้ (นิติบุคคลหรือนิติบุคคล) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า") ของ https://xoption.com/ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า. "เว็บไซต์").

 1. ลูกค้ายืนยันว่าตนได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อมูล เงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมดที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งเปิดให้มีการตรวจสอบและสามารถตรวจสอบได้โดยสาธารณะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญด้วย
 2. โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้ ภาคผนวกและ/หรือภาคผนวก ตลอดจนเอกสาร/ข้อมูลอื่น ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการชำระเงิน การถอนเงิน นโยบาย จรรยาบรรณ นโยบายการดำเนินการตามคำสั่ง และนโยบายต่อต้านการฟอกเงิน ลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้โดยการลงทะเบียนบัญชีบนเว็บไซต์และฝากเงิน โดยการยอมรับข้อตกลง และภายใต้การอนุมัติขั้นสุดท้ายของบริษัท ลูกค้าจะเข้าสู่ข้อตกลงทางกฎหมายและมีผลผูกพันกับบริษัท
 3. ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะถือว่าได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไขโดยลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้า ทันทีที่บริษัทได้รับการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า การดำเนินการทุกอย่างที่ทำโดยลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และเอกสาร/ข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์
 4. ลูกค้ารับทราบว่าการดำเนินการ กิจกรรม ธุรกรรม คำสั่งซื้อ และ/หรือการสื่อสารใดๆ ที่ดำเนินการโดยเขา/เธอบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผ่านบัญชีและเว็บไซต์ จะถูกควบคุมโดยและ/หรือต้องดำเนินการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และเอกสาร/ข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์
 5. โดยการยอมรับข้อตกลงปัจจุบันนี้ ลูกค้ายืนยันว่าเขา/เธอสามารถรับข้อมูล รวมถึงการแก้ไขข้อตกลงปัจจุบันทางอีเมลหรือผ่านทางเว็บไซต์
 6. ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลสามารถลงทะเบียนกับบริษัทได้โดยไม่ต้องใช้เว็บไซต์ แต่โดยการส่งอีเมลพร้อมคำขอไปที่ [email protected] ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อ 1 ถึง 5 ข้างต้น จะต้องมีผลบังคับใช้กับนิติบุคคลตลอดเวลา และข้อกำหนดหลังจะต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ภาระผูกพัน และสิทธิ์ดังกล่าวตลอดเวลา

1. เงื่อนไข

บัญชี – หมายถึงบัญชีประจำตัวที่ไม่ซ้ำใครที่ลงทะเบียนในชื่อของลูกค้าและมีธุรกรรม/การดำเนินการทั้งหมดของลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ของบริษัท

ถาม – หมายถึงราคาที่สูงขึ้นในใบเสนอราคา ราคาที่ลูกค้าสามารถซื้อได้

เสนอราคา – หมายถึงราคาที่ต่ำกว่าในใบเสนอราคา ราคาที่ลูกค้าอาจขายได้ที่

CFD (สัญญาส่วนต่าง) – หมายถึงสัญญาซื้อขายที่ทำขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท ซึ่งแลกเปลี่ยนส่วนต่างในมูลค่าของตราสารตามที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย ณ เวลาที่เปิดธุรกรรม และมูลค่าของตราสารนั้นเมื่อสิ้นสุดสัญญา

สัญญาออปชั่นดิจิทัล – หมายถึงประเภทของสัญญาอนุพันธ์ออปชั่นที่ลูกค้าได้รับการจ่ายเงินหากคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง ณ เวลาที่ออปชั่นหมดอายุ สามารถคาดการณ์ได้ว่ามูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงจะสูงหรือต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ ณ เวลาที่หมดอายุ หากออปชั่นหมดอายุที่ราคาใช้สิทธิ์ที่เลือก จะถือว่าหมดเงินและจะส่งผลให้สูญเสียจำนวนเงินที่ลงทุน

การดำเนินการ – หมายถึงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาของลูกค้าตามเงื่อนไขของข้อตกลงปัจจุบัน

เครื่องมือทางการเงิน – หมายถึงเครื่องมือทางการเงินตามวรรค 2.4 ด้านล่างที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท

เอกสาร KYC – หมายถึงเอกสารที่ลูกค้าต้องให้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จค่าสาธารณูปโภคของลูกค้า ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและ/หรือใบรับรองที่แสดงถึงการจัดการและความเป็นเจ้าของที่ดำเนินไปตลอดทาง ขึ้นอยู่กับผู้รับผลประโยชน์ขั้นสุดท้าย ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล และเอกสารอื่นใดที่บริษัทอาจขอได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว

ตลาด – หมายถึงตลาดที่เครื่องมือทางการเงินอยู่ภายใต้และ/หรือซื้อขาย ไม่ว่าตลาดนี้จะมีการจัดการ/ควบคุมหรือไม่ก็ตาม

ผู้ดูแลสภาพคล่อง – หมายถึง บริษัทที่ให้ราคา BID และ ASK สำหรับเครื่องมือทางการเงิน

การดำเนินงาน – หมายถึงการกระทำที่ดำเนินการในบัญชีของลูกค้า ตามคำสั่งของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับแต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอนเงิน การคืนเงินทุน การเปิดและปิดธุรกรรมการค้า/สถานะ และ/หรือที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน

ราคา – หมายถึงราคาที่เสนอให้กับลูกค้าสำหรับแต่ละธุรกรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกี่ยวข้อง “ราคา” ที่ให้ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายจะรวมค่าสเปรดด้วย (ดูคำจำกัดความด้านล่าง)

บริการ – หมายถึงบริการที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 3 ของข้อตกลงนี้

การแพร่กระจาย – หมายถึง ส่วนต่างระหว่างราคาซื้อ Ask (เรท) และราคาขาย Bid (เรท) ในขณะเดียวกัน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย สเปรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ของค่าคอมมิชชั่นที่รวบรวมจากข้อตกลงนี้

แพลตฟอร์มการซื้อขาย – หมายถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์บนอินเทอร์เน็ตที่ประกอบด้วยโปรแกรมและเทคโนโลยีทั้งหมดที่นำเสนอราคาแบบเรียลไทม์ อนุญาตให้วาง/แก้ไข/ลบคำสั่งซื้อ และคำนวณภาระผูกพันร่วมกันทั้งหมดของลูกค้าและบริษัท

ประเทศที่ให้บริการ – หมายถึงประเทศใดๆ ที่สามารถลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ (เช่น บราซิล โคลอมเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไทย อินเดีย)

2. เรื่องของข้อตกลง

 1. หัวข้อของข้อตกลงจะเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าโดยบริษัทภายใต้ข้อตกลงและผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 2. บริษัทจะดำเนินการธุรกรรมทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้บนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น โดยไม่จัดการบัญชีหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการธุรกรรมตามที่ลูกค้าร้องขอตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ แม้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าก็ตาม บริษัทไม่มีภาระผูกพัน เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้และ/หรือเอกสาร/ข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ในการติดตามหรือให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรมใด ๆ เพื่อเรียกหลักประกัน หรือปิดบัญชีใด ๆ ของลูกค้า ตำแหน่งที่เปิดรับ เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าโดยใช้ราคาเสนอที่เป็นประโยชน์มากกว่าราคาที่เสนอผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 3. การลงทุนและบริการเสริมที่บริษัทควรจัดให้มีภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงระบุไว้ด้านล่าง และบริษัทจะจัดหาบริการดังกล่าวในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่ลูกค้า ในการตัดสินใจส่งคำสั่งซื้อและ/หรือเป็นคนกลางสำหรับธุรกรรมของลูกค้า บริการที่บริษัทจัดให้เกี่ยวข้องกับหนึ่งหรือหลายบริการ

เครื่องมือทางการเงินมีดังต่อไปนี้ (รายการด้านล่างไม่ถือว่าครบถ้วน):

                        ○ การรับและส่งคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

○ การดำเนินการตามคำสั่งในนามของลูกค้า ○ การจัดการกับบัญชีของตัวเอง

                        ○ ข. บริการเสริม

 1. ฉัน. การเก็บรักษาและการบริหารเครื่องมือทางการเงินสำหรับบัญชีซื้อขายของลูกค้า รวมถึงการดูแลและบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเงินสด/หลักประกัน ครั้งที่สอง ครั้งที่สอง การให้สินเชื่อหรือกู้ยืมแก่เครื่องมือทางการเงินตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป โดยบริษัทที่ให้สินเชื่อหรือกู้ยืมมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม สาม. สาม. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมโยงกับการให้บริการด้านการลงทุน

○ บริษัทไม่ให้คำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือการซื้อขาย เว้นแต่จะระบุไว้ระหว่างลูกค้าและบริษัทในข้อตกลงแยกต่างหาก บริการของเราประกอบด้วย 'การดำเนินการเท่านั้น' ซึ่งหมายความว่าบริษัทจะปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณและจะไม่ให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ และเราจะไม่ติดตามการตัดสินใจซื้อขายของคุณเพื่อพิจารณาว่าเหมาะสมสำหรับคุณหรือเพื่อช่วยคุณหลีกเลี่ยงการสูญเสีย คุณควรขอคำแนะนำทางการเงิน กฎหมาย ภาษี และวิชาชีพอื่นๆ ด้วยตนเอง

                        ○     ค. เครื่องมือทางการเงิน (รายการด้านล่างไม่ถือว่าครบถ้วน):

 1. สัญญาออปชั่น (เช่น ดิจิทัลออปชั่น และ/หรือ ไบนารี่ออปชั่น และ/หรือ ออปชั่นบลิทซ์) ในหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และคู่สกุลเงิน
 2. สัญญาทางการเงินสำหรับส่วนต่าง (CFD) ในหุ้น คู่สกุลเงิน (FX) สินค้าโภคภัณฑ์ ETF ดัชนี และ CFD ในสกุลเงินดิจิทัล

○ การซื้อขาย CFD และอนุพันธ์อื่น ๆ ไม่ได้ให้สิทธิ์ สิทธิในการออกเสียง ชื่อ หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในตราสารพื้นฐานของธุรกรรม คุณเข้าใจว่าคุณไม่มีสิทธิ์รับการส่งมอบและไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของตราสารอ้างอิงใดๆ CFD และอนุพันธ์อื่นๆ ไม่มีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่ได้รับการควบคุม และไม่ได้รับการเคลียร์ในสำนักหักบัญชีกลาง กฎและการคุ้มครองการแลกเปลี่ยนและสำนักหักบัญชีนี้ไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวันหมดอายุดังต่อไปนี้: รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน และ/หรือไม่มีวันหมดอายุเลย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ CFD ทั้งหมด

                        ○ ง. CFD ที่ได้รับการคุ้มครอง

บนเว็บไซต์ บริษัทมีสิทธิ์ให้บริการทางการเงินของสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) พร้อมการป้องกันที่แท้จริง (CFD ที่ได้รับการคุ้มครอง) ความเสี่ยงต่อการสูญเสียสำหรับการป้องกัน

CFD ถูกจำกัดไม่ให้เกินจำนวนเงินที่ลูกค้าลงทุนใน CFD หนึ่งๆ

สัญญาที่มีการบวกค่าธรรมเนียมการซื้อขายและ/หรือค่าธรรมเนียมการซื้อขายอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเปิด CFD ดังกล่าว

ลูกค้าสามารถเลือกที่จะเลือกเข้าหรือออกจากคุณสมบัติที่นำเสนอโดย CFD ที่ได้รับการคุ้มครองโดยเลือกตัวเลือกเพื่อใช้ยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของตนเพื่อรักษาตำแหน่ง CFD ที่เปิดอยู่ (“CFDs บนมาร์จิ้น”) ในกรณีนี้ เมื่อการขาดทุนสำหรับสถานะถึง 95% จำนวนเงินลงทุนเพิ่มเติม 20% จะถูกสงวนไว้จากบัญชีของลูกค้า หากสถานะ CFD ขาดทุนเพิ่มเติม ยอดคงเหลือที่มีอยู่ของลูกค้าจะลดลงอีก 20% ตามลำดับ ลูกค้าสามารถจำกัดเงินทุนเพิ่มเติมที่สงวนไว้ในยอดเงินในบัญชีของเขาโดยการระบุระดับการขาดทุนที่ยอมรับได้สำหรับสถานะ CFD

ในคุณสมบัติทั้งสองของ CFD ที่อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทเสนอการป้องกันยอดคงเหลือในบัญชีติดลบ กล่าวคือ การขาดทุนของลูกค้าจะต้องไม่เกินจำนวนเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้า นอกจากนี้ ความเสี่ยงของการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นสำหรับ CFD ที่อธิบายไว้ข้างต้น นั้นเป็นที่เข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผลโดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของสัญญาทางการเงินที่เสนอ

3. บทบัญญัติทั่วไป

 1. ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ บริษัทตกลงที่จะให้บริการแก่ลูกค้าภายใต้เงื่อนไขของลูกค้า:
  1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามเขตอำนาจที่ตนอาศัยอยู่หรือเป็นผู้อาศัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมายและมีสติปัญญาดี
  2. ไม่อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ที่การจำหน่ายหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่บริษัทนำเสนออาจขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับในท้องถิ่น เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบข้อกำหนดและปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่นใด ๆ ที่พวกเขาต้องปฏิบัติตาม
  3. ไม่เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือผู้อยู่อาศัยของสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือผู้อยู่อาศัยของ เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ประเทศที่ให้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: แคนาดา, อัฟกานิสถาน, ออสเตรเลีย, เบลารุส, เบลเยียม,

เกาะบูเว, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, ยิบรอลตาร์, เฮติ,

อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น ลิเบีย มาลี เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ ปาเลสไตน์ ซูดานใต้ ซูดาน ซีเรีย สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร ยูเครน วาติกัน และ/หรือประเทศใดๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

 1. บริษัทจะเสนอบริการให้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้
 2. ลูกค้าถูกห้ามและจะไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกรรม/การดำเนินการใด ๆ บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย เว็บไซต์ และ/หรือผ่านบัญชีของเขา/เธอ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งจะเป็นผลให้เกินยอดเงินรวมและ/หรือจำนวนเงิน ฝาก/รักษาไว้กับบัญชีของเขา/เธอ จำนวนเงินฝากดังกล่าวจะถือว่าได้ระบุไว้เป็น

หลักประกันทั้งในรูปแบบของการยึดครองหรืออย่างอื่นต่อบริษัทโดยลูกค้า โดยที่ภาระผูกพันของลูกค้าในการจ่ายเงินใด ๆ ให้กับบริษัทนั้นมีหลักประกัน

4. การบริการของบริษัท

 1. บริการ – บริการที่บริษัทจัดทำให้กับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้า การวิเคราะห์ ข่าวสาร และข้อมูลการตลาด
 2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการค้า/คำสั่งซื้อ และ/หรือธุรกรรมของลูกค้า แต่ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าบริษัทจะไม่ให้บริการที่ไว้วางใจ และ/หรือให้คำปรึกษาด้านการซื้อขายหรือบริการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเวลาใดก็ตาม
 3. บริษัทจะประมวลผลธุรกรรม/การดำเนินงานทั้งหมดของลูกค้าตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และบนพื้นฐานการดำเนินการเท่านั้น บริษัทจะไม่จัดการบัญชีของลูกค้าหรือแนะนำลูกค้าในทางใดทางหนึ่ง
 4. บริษัทจะประมวลผลคำสั่งซื้อ/ธุรกรรมที่ลูกค้าร้องขอภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยไม่คำนึงว่าคำสั่งซื้อ/ธุรกรรมดังกล่าวอาจส่งผลให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าหรือไม่ บริษัทไม่มีภาระผูกพัน เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้และ/หรือเอกสาร/ข้อมูลอื่น ๆ บนเว็บไซต์ ในการติดตามหรือให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรม/คำสั่งซื้อใด ๆ เพื่อเรียกหลักประกันให้กับลูกค้า หรือเพื่อปิด ออกจากตำแหน่งที่เปิดของลูกค้า เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการหรือพยายามประมวลผลคำสั่งซื้อ/ธุรกรรมของลูกค้าโดยใช้ราคาเสนอที่เป็นประโยชน์มากกว่าที่เสนอผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 5. บริษัทจะไม่รับผิดทางการเงินสำหรับการดำเนินการใดๆ ที่ดำเนินการโดยลูกค้าผ่านบัญชีและ/หรือบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 6. ลูกค้าแต่ละรายจะเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทและบัญชีที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตเพียงรายเดียว ลูกค้าได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถมอบหมายได้ในการใช้และเข้าถึงบัญชี และเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลที่สามรายอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ต่อเครือญาติและ/หรือสมาชิก ของครอบครัวใกล้ชิดของเขา/เธอ จะสามารถเข้าถึงและ/หรือซื้อขายผ่านบัญชีที่กำหนดให้กับเธอ/เธอ
 7. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ให้ไว้ผ่านข้อมูลความปลอดภัยของเขา และคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับในลักษณะนี้โดยบริษัทจะถือว่าลูกค้าเป็นผู้ให้แล้ว ตราบเท่าที่คำสั่งซื้อใดๆ ถูกส่งผ่านบัญชีของลูกค้า บริษัทจะถือว่าตามสมควรว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวถูกส่งโดยลูกค้า และบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันใดๆ ในการตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องนี้ บริษัทจะไม่รับผิดและ/หรือไม่รักษาความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับบุคคลที่สามนอกเหนือจากลูกค้า
 8. หากลูกค้าดำเนินการในนามของบุคคลที่สามและ/หรือในนามของบุคคลที่สาม บริษัทจะไม่ยอมรับบุคคลนี้เป็นลูกค้าและจะไม่รับผิดต่อหน้าบุคคลนี้ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะถูกระบุตัวตนหรือไม่ก็ตาม
 9. ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของเขาที่ให้กับบริษัทภายใน 3 วินาทีหลังจากช่วงเวลาที่ให้คำสั่งดังกล่าวแก่บริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "การยกเลิก") ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่าตัวเลือกการยกเลิกสามวินาทีที่เสนอโดยบริษัทนั้นสามารถใช้ได้และสามารถใช้ได้สำหรับลูกค้าตราบใดที่ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง สามวินาทีนับจากเวลาที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อให้กับบริษัทผ่านทางแพลตฟอร์ม บริษัทอาจ (แต่ไม่จำเป็นต้องทำ) เสนอที่จะซื้อตัวเลือกจากลูกค้า และลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะยอมรับข้อเสนอดังกล่าว (ต่อไปนี้ เรียกว่า “การซื้อหุ้น”) ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกการยกเลิกหรือการซื้อดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์ม เงื่อนไขดังกล่าวอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมที่บริษัทเรียกเก็บด้วย ค่าธรรมเนียมดังกล่าวระบุไว้บนแพลตฟอร์ม บริษัทมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามเงื่อนไขของการยกเลิกและการซื้อ ค่าใช้จ่าย ฯลฯ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวบนแพลตฟอร์มนั้นเพียงพอแล้ว ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าการใช้การยกเลิกหรือการซื้อออกนั้นมีความเสี่ยงอย่างมากต่อลูกค้า ตราบใดที่ค่าใช้จ่ายในการยกเลิกและ/หรือการซื้อออกนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้การยกเลิกและ/หรือการซื้อออก
 10. ลูกค้ามีสิทธิ์ใช้ตัวเลือกการยกเลิกหรือการซื้อออกดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มการซื้อขาย/เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมใดๆ ที่บริษัทจะเรียกเก็บ บริษัทจะต้องให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดตามเงื่อนไขของการยกเลิกและการซื้อ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นเพียงพอแล้ว ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงว่าการใช้ตัวเลือกการยกเลิกหรือการซื้อออกก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากสำหรับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกและ/หรือการซื้อออก ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของตลาด ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงว่าเขา/เธอจะต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวเลือกการยกเลิกและ/หรือการซื้อออก
 11. ลูกค้าเข้าใจและตกลงว่าในบางครั้ง บริษัทอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อถือเงินของลูกค้าและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับบริการดำเนินการชำระเงินตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว เงินเหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในบัญชีแยกจากเงินทุนของบุคคลที่สามดังกล่าว และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของลูกค้าในเงินทุนดังกล่าว
 12. บริษัทนำเสนอแชทสดภายในที่ลูกค้าสามารถแบ่งปันแนวคิดการซื้อขายของตนและ/หรือแสดงความคิดทั่วไปของตนได้ ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าฟีเจอร์แชทสดของบริษัทไม่ใช่และจะไม่ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและ/หรือถูกต้อง และ/หรือข้อมูลที่ส่งถึงลูกค้า/ผู้ที่อาจเป็นลูกค้า และ/หรือข้อมูลในทางใดทางหนึ่งที่ควบคุมโดยบริษัท และ/ หรือคำแนะนำในการลงทุน เนื่องจากเป็นเพียงคุณลักษณะที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถแสดงความคิดและแนวคิดระหว่างกันได้
 13. การให้คำแนะนำด้านการลงทุนจะต้องดำเนินการโดยบริษัทภายใต้ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรแยกต่างหากกับลูกค้า และหลังจากการประเมินสถานการณ์ส่วนบุคคลของลูกค้าแล้ว เว้นแต่จะมีการทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้าและบริษัท การจัดหารายงาน ข่าวสาร ความคิดเห็น และข้อมูลอื่นใดโดยบริษัทให้กับลูกค้าไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือการวิจัยการลงทุน

5. การดำเนินการตามคำสั่ง / การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

 1. โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับว่าเขาได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์แล้ว ลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่าคำสั่งซื้อบางรายการที่ได้รับจะดำเนินการโดยบริษัทในฐานะคู่สัญญาของธุรกรรมในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่อง และจะทำหน้าที่เป็นตัวการและไม่ใช่ตัวแทนในนามของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ . ลูกค้าได้รับแจ้งว่าความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดขึ้นเนื่องจากรูปแบบนี้ นอกจากนี้ ลูกค้ายังยอมรับอีกว่าบริษัทอาจส่งคำสั่งซื้อบางส่วนและทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมของลูกค้า การรับคำสั่งซื้อโดยบริษัทไม่ถือเป็นการยอมรับ และการยอมรับจะประกอบด้วยการดำเนินการตามคำสั่งโดยบริษัทเท่านั้น
 2. การรับคำสั่งของบริษัทไม่ถือเป็นการยอมรับ และการยอมรับจะเกิดจากการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทเท่านั้น
 3. บริษัทจะต้องดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าตามลำดับและรวดเร็ว
 4. ลูกค้ารับทราบและยอมรับ ก) ความเสี่ยงของข้อผิดพลาดหรือการตีความที่ผิดในคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายอันเนื่องมาจากความล้มเหลวทางเทคนิคหรือทางกลของระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

หมายถึง b) ความเสี่ยงของความล่าช้าหรือปัญหาอื่น ๆ เช่นเดียวกับ c) ความเสี่ยงที่คำสั่งซื้ออาจถูกวางโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้และ/หรือเข้าถึงบัญชี และลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทเต็มจำนวนสำหรับการสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระทำตามคำสั่งดังกล่าว

 1. ลูกค้ายอมรับว่าในระหว่างการรับและส่งคำสั่งซื้อของเขา/เธอ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและ/หรือตัวตนของบุคคลที่สั่งซื้อ ยกเว้นในกรณีที่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือการฉ้อโกงโดย บริษัท.
 2. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งที่ส่งไปยังบริษัทเพื่อดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นอกเหนือจากคำสั่งที่ส่งโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น แพลตฟอร์มการซื้อขาย และบริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อลูกค้าสำหรับ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว
 3. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่บริษัทอาจนำเสนออาจไม่พร้อมสำหรับการซื้อหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเสมอไป และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวว่าจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับลูกค้าหรือไม่ ตอนไหนก็ได้. บริษัทจะไม่รับผิดทั้งทางการเงินหรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับส่วนนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่จัดให้มีผลิตภัณฑ์ใดๆ ในเวลาใดก็ตาม
 4. ลูกค้าตกลงและเข้าใจสิ่งต่อไปนี้โดยคำนึงถึงการดำเนินการขององค์กรด้านล่าง:
  1. ในกรณีที่เปิดเผยต่อสาธารณะว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้กรอกและ/หรืออยู่ในกระบวนการยื่นสำหรับบทที่ 11 ภายใต้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา และ/หรือเทียบเท่ากับการดำเนินการขององค์กรในบทที่ 11 ที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายและ/หรือกฎหมายล้มละลายภายใต้กฎหมายระดับชาติใดๆ/ กฎระเบียบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของบริษัทดังกล่าว และระงับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งของลูกค้าที่ถืออยู่ในสินทรัพย์อ้างอิงจะถูกปิดโดยบริษัทด้วยราคาล่าสุดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม และลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดทราบว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการปิดสถานะดังกล่าวและ/หรือการระงับสินทรัพย์
  2. ในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงที่บริษัทเสนออาจถูกแยกและ/หรือแยกกลับ บริษัทอาจตัดสินใจปิดสถานะของลูกค้าที่ถืออยู่ในสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาสุดท้ายที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มก่อนที่จะเกิดขึ้น เหตุการณ์การแยกและ/หรือย้อนกลับและลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนในเรื่องนี้
 5. ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทจะมีสิทธิ์เมื่อใดก็ได้และด้วยเหตุผลใดก็ตามและโดยไม่ต้องให้เหตุผลตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  1. หากการดำเนินการตามคำสั่งมีจุดมุ่งหมายหรืออาจมุ่งหวังที่จะปั่นราคาตลาดของเครื่องมือทางการเงิน (ปั่นป่วนตลาด)
  2. หากการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิด (การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน)
  3. หากการดำเนินการตามคำสั่งมีส่วนช่วยหรืออาจนำไปสู่การทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย (การฟอกเงิน)
  4. หากลูกค้ามีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการซื้อเครื่องมือทางการเงิน หรือหากมีเครื่องมือทางการเงินในจำนวนไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการขาย
  5. หากลูกค้าล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเขา/เธอที่มีต่อบริษัทภายใต้สิ่งนี้

ข้อตกลง;

 1. ระดับความเสี่ยงของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินหรือสินทรัพย์อ้างอิงของ

เครื่องมือทางการเงินที่ลูกค้าประสงค์จะซื้อ/ขาย

 1. หากลูกค้าพยายามที่จะเป็นหรือกลายเป็นบุคคลที่ต้องรายงานของสหรัฐฯ หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือเป็น ไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ใน ประเทศที่ให้บริการ.

การปฏิเสธดังกล่าวโดยบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันใดๆ ที่ลูกค้าอาจมีต่อบริษัท

 1. ลูกค้ารับทราบว่าภายใต้ดุลยพินิจของตนเอง ภายใต้สภาวะตลาดบางประการและ/หรือขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินทรัพย์อ้างอิงในตลาดที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจต้องปิดสถานะทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะตำแหน่งที่ถึงหรือเกินระดับความเสี่ยงภายใน และ/หรือในกรณีที่สินทรัพย์อ้างอิงไม่มีอยู่ในตลาดที่เกี่ยวข้องไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่ตำแหน่งจะถูกชำระบัญชีโดยบริษัท

6. ข้อจำกัดความรับผิด

 1. บริษัทไม่รับประกันการบริการที่ต่อเนื่อง ปลอดภัย และปราศจากข้อผิดพลาด และการยกเว้นจากการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ซื้อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการหยุดชะงักที่เกิดจากความเสียหาย การทำงานผิดปกติหรือความล้มเหลวในฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสาร และระบบในคอมพิวเตอร์ของลูกค้าและในบริษัท ซัพพลายเออร์
 2. การให้บริการโดยบริษัทขึ้นอยู่กับบุคคลที่สาม และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือการสูญเสีย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และ/หรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลมาจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าว
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นกับลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้และมีอิทธิพลต่อการเข้าถึงไซต์การซื้อขายของตน
 4. ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัทหรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ ก็ตาม แม้ว่าบริษัทหรือตัวแทนจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม

7. การชำระบัญชีของธุรกรรม

 1. บริษัทจะดำเนินการชำระล้างธุรกรรมทั้งหมดเมื่อมีการดำเนินการธุรกรรมดังกล่าว
 2. ใบแจ้งยอดบัญชีออนไลน์จะพร้อมสำหรับการพิมพ์ไปยังลูกค้าบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทตลอดเวลา

8. สิทธิ ภาระผูกพัน และการค้ำประกันของคู่สัญญา

 1. ลูกค้ามีสิทธิที่จะ:
  1. ส่งคำสั่งใด ๆ ที่ร้องขอให้ทำธุรกรรม/ดำเนินการบนเว็บไซต์กับบริษัทตามและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

ข้อตกลง;

 1. ขอถอนเงินจำนวนใด ๆ ภายใต้และเป็นไปตามนโยบายการถอนเงิน และโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ต่อลูกค้า และ/หรือ ลูกค้าไม่มีหนี้คงค้างต่อบริษัท
 2. ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อบริษัท และ/หรือมีข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างลูกค้าและบริษัท ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องของเขา/เธอได้

การร้องเรียน โดยระบุรายละเอียดและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังบริษัทที่ร้องเรียน@xoption.com บริษัทจะรับทราบการได้รับการร้องเรียนใด ๆ ดังกล่าว เริ่มต้นการสอบสวนภายในของเรื่องนี้ และจะตอบสนองต่อลูกค้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม (เช่น ภายใน 3 เดือนนับจากวันที่รับทราบการได้รับการร้องเรียน) บริษัทอาจขยายกรอบเวลานี้หากเห็นว่าจำเป็น และในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามนั้น

 1. ยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียว โดยมีเงื่อนไขว่าไม่มีหนี้คงค้างจากลูกค้าที่มีต่อบริษัท และการยกเลิกดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 16 ในที่นี้
 1. ลูกค้า:
  1. รับทราบว่าบัญชีจะเปิดใช้งานเมื่อมีการฝากเงิน/ชำระเงินล่วงหน้าเข้าบัญชี
  2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เขา/เธอจะต้องปฏิบัติตามและให้เกียรติข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ตลอดเวลา
  3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เขา/เธอจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลอดเวลาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ออกโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและบัญชีจะถูกใช้โดยเขา/เธอเท่านั้นและจะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่น บุคคล;
  4. จะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ส่งผ่านข้อมูลความปลอดภัยของเขา/เธอ และคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับในลักษณะนี้โดยบริษัทจะถือว่าได้รับจาก

ลูกค้า;

 1. ในที่นี้ยอมรับความเสี่ยงของคำสั่งซื้อที่ทำโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและ/หรือบัญชีซื้อขายที่ใช้โดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า ''การเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต'' หรือ "บัญชีที่ถูกแฮ็ก") และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทเต็มจำนวนสำหรับใดๆ และการสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามมา ในกรณีนี้ ลูกค้ายังตกลงและยอมรับสิ่งต่อไปนี้:
 2. ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีซื้อขายของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. บริษัทมีสิทธิที่จะบล็อคบัญชีซื้อขายของลูกค้าทันทีและเพิ่มเวลาในการดำเนินการและ/หรือยกเลิกคำขอถอนเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และลูกค้าจะไม่ได้รับผลกำไรใดๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเข้าถึงบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่จำเป็นแก่บริษัทเพื่อปลดบล็อคบัญชีซื้อขาย
 1. รับทราบว่าการเข้าถึงบัญชีบ่อยครั้งและเข้าสู่ระบบบัญชีผ่านที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ และ/หรือผ่านการใช้ VPN (ยกเว้นผู้ใช้จากตุรกีหรืออินโดนีเซีย) เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำให้บริษัทมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าส่วนที่ 3 วรรค 6 และ 7 วรรค d อนุวรรค b ในที่นี้ถูกละเมิด
 2. ยืนยันว่ากลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ และ/หรือการตัดสินใจลงทุนและ/หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเขา/เธอผ่านบัญชีของเขา/เธอและบนแพลตฟอร์มการซื้อขายนั้นได้คำนึงถึง / พิจารณา / ตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและอยู่บนพื้นฐานของ ความรู้ของเขา/เธอและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเขา/เธอแต่เพียงผู้เดียว
 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เขา/เธอจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยต่อและ/หรือเปิดเผยต่อลูกค้าเป็นครั้งคราว
 4. ยอมรับความเสี่ยงใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงต่อการสูญเสียทางการเงิน ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการดำเนินการบัญชีของเขา/เธอโดยบุคคลที่สามและ/หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต
 5. จะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการติดต่อของเขา/เธอ และการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่เขา/เธอให้ไว้กับบริษัท ภายใน 7 (เจ็ด) วันปฏิทินนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
 6. จะลงทะเบียนเพียง 1 (หนึ่ง) บัญชีกับบริษัท ในกรณีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของหลายบัญชี ธุรกรรม/การดำเนินการใด ๆ ที่ทำผ่านหลายบัญชีดังกล่าวและผลลัพธ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องของธุรกรรม/การดำเนินการดังกล่าว สามารถยกเลิกได้ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว บัญชีหลายบัญชีดังกล่าวทั้งหมดสามารถบล็อคได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และบริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันที ปิดบัญชีและตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 7. จะชดใช้ค่าเสียหายและไม่ทำให้บริษัทเสียหายจากการเรียกร้องและ/หรือการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอันเป็นผลมาจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
 8. ยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างไม่อาจเพิกถอนสำหรับการกระทำของเขา/เธอตามกฎหมายภาษีปัจจุบันที่ถูกต้อง ณ สถานที่พำนัก/ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมที่ดำเนินการใดๆ/การดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายได้/ภาษีเงินได้
 9. รับทราบว่าข้อกำหนดของบริการอาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายแบบเปิด ข้อมูลจึงถูกถ่ายโอนอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการควบคุมข้ามพรมแดน บริษัทจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงข้อมูลที่ถูกดักจับและอ่านโดยบุคคลที่สามโดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเข้ารหัส อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าถึง/ดูข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตได้เสมอไป ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงนี้และยอมรับและยินยอมต่อสิ่งนี้ ตราบใดที่เขา/เธอพอใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการเข้าถึง/การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนั้นไม่ได้ตั้งใจ และบริษัทได้ใช้มาตรการและการดำเนินการที่สมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว /เปิดเผย.
 10. รับทราบและตกลงว่าบริษัทมีสิทธิที่จะปิดธุรกรรมใด ๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากสินทรัพย์อ้างอิงหรือสัญญาที่ธุรกรรมนั้นตั้งอยู่นั้นชำระในวันหมดอายุตามที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตลาดซึ่งมีการซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าว (เวลาดังกล่าวเรียกว่า 'เวลาปิด' และธุรกรรมที่หมดอายุที่เกี่ยวข้องเรียกว่า 'ธุรกรรมที่หมดอายุ') บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการเพื่อโรลโอเวอร์สถานะที่เปิดอยู่ในธุรกรรมที่กำลังจะหมดอายุ
 11. รับทราบว่าบริษัทห้ามบุคคลที่สามหรือการชำระเงินที่ไม่ระบุชื่อเข้าบัญชีของลูกค้า เฉพาะเงินที่ส่งจากบัญชีที่ถือครองในชื่อของลูกค้าและเป็นของลูกค้าเท่านั้นที่ยอมรับได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท หากตรวจพบบุคคลที่สามหรือเงินฝากที่ไม่ระบุชื่อในการบล็อกบัญชี ลูกค้าควรทราบว่าเงินทุนที่เหลือจะถูกส่งคืนไปยังแหล่งบุคคลที่สามผ่านวิธีการชำระเงินเดียวกัน และกำไรใด ๆ ที่ลูกค้าสะสมโดยใช้บุคคลที่สามหรือเงินทุนที่ไม่ระบุชื่อจะไม่สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้
 12. ตกลงว่าในกรณีที่บริษัททำธุรกรรม/การดำเนินการในนามของเขา/เธอ ซึ่งไม่ครอบคลุมอยู่ในยอดคงเหลือในบัญชีของเขา/เธอ บริษัทจะมีสิทธิที่จะชำระบัญชีทรัพย์สินของเขา/เธอ และใช้เงินที่ได้เพื่อครอบคลุมบางส่วนหรือ ความแตกต่างทั้งหมด
 13. ยอมรับอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ว่าเขา/เธอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อข้อบกพร่องทางเทคนิคใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการเชื่อมต่อของลูกค้ากับแพลตฟอร์มการซื้อขาย ในอุปกรณ์ของลูกค้าที่ใช้ในการรับบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และอื่น ๆ ) และยืนยันว่าเขา/เธอจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อบริษัทสำหรับความเสียหายโดยตรงและ/หรือโดยอ้อมที่ลูกค้าอาจได้รับเนื่องจากข้อบกพร่องดังกล่าว
 14. รับทราบว่าบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่จะดำเนินธุรกรรม/การดำเนินการใดๆ ที่ร้องขอโดยลูกค้า และ/หรือการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นภายใต้ข้อตกลงนี้ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงรักษาข้อเรียกร้องใด ๆ ต่อลูกค้า ไม่ว่าจะถึงกำหนดชำระ ในอนาคต หรือ ที่อาจเกิดขึ้น และไม่คำนึงว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากธุรกรรม/การดำเนินงานเดียวกันที่มีภาระผูกพันดังกล่าวเกิดขึ้นหรือไม่
 15. รับทราบและยอมรับว่าข้อตกลงนี้และ/หรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์อาจได้รับการแก้ไขเพียงฝ่ายเดียวเป็นครั้งคราวโดยบริษัท และเขา/เธอจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบบนเว็บไซต์บ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่า เขา/เธอได้แสดงตนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นในลักษณะดังกล่าว เมื่อลูกค้าส่งคำขอเกี่ยวกับธุรกรรม/การดำเนินการใด ๆ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลต่อข้อตกลงนี้และ/หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์จะถือว่าลูกค้ารับทราบและยอมรับแล้ว
 16. หากบริษัทเห็นว่าการแก้ไขมีสาระสำคัญ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลในวันที่ระบุในหนังสือแจ้งถึงลูกค้า และหากไม่มีการระบุวันที่ การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลในวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
 17. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงใดๆ มีผล ไม่ว่าลูกค้าจะไม่ตอบสนองและ/หรือไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของการแก้ไขที่นำมาใช้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท สิ่งนี้จะถือเป็นการยอมรับโดยลูกค้าต่อเนื้อหาของการแก้ไขและข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ คำสั่งใด ๆ ของลูกค้าในการทำธุรกรรมหลังจากได้รับการแจ้งเตือนและ/หรือเข้าสู่บัญชีของเขา จะถือเป็นการยอมรับโดยลูกค้าต่อเนื้อหาของการแก้ไขและข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม
 18. ลูกค้าเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบของเขา/เธอแต่เพียงผู้เดียวที่จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดให้ทันสมัยอยู่เสมอ เวอร์ชันที่เกี่ยวข้องจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ของบริษัท และในกรณีที่มีข้อพิพาท ให้ยึดเวอร์ชันล่าสุดเป็นหลัก
 19. ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ลูกค้ามีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงนี้ตามระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลงในส่วนนี้รวมอยู่ด้วย
 20. ลูกค้ารับประกันและรับรองต่อบริษัทว่าเขา/เธอ:
  1. ไม่ได้เป็นสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของพลเมืองสหรัฐอเมริกา และไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศใด ๆ ที่การจำหน่ายหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่บริษัทนำเสนออาจขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับท้องถิ่น
  2. มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดและจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใดๆ และทั้งหมดที่เขา/เธอต้องปฏิบัติตาม
  3. มีความสามารถ/ความสามารถทางกฎหมาย มีจิตใจดี และมีอายุถึงวุฒิภาวะในประเทศที่ตนอาศัยอยู่หรือเป็นพลเมือง
  4. ไม่ได้เป็นพลเมืองของสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือ เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ประเทศที่ให้บริการรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: แคนาดา อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย เบลารุส เบลเยียม เกาะบูเว คิวบา สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เอริเทรีย เอธิโอเปีย ยิบรอลตาร์ เฮติ อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น ลิเบีย มาลี เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ , ปาเลสไตน์, ซูดานใต้, ซูดาน, ซีเรีย, สหพันธรัฐรัสเซีย, สหราชอาณาจักร, ยูเครน, วาติกัน และ/หรือประเทศใด ๆ ของ

เขตเศรษฐกิจยุโรป

 1. ไม่อยู่ภายใต้ความพิการทางกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับและไม่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ขัดขวางการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือสัญญาหรือธุรกรรมใด ๆ ที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้
 2. ลูกค้าทำหน้าที่เป็นตัวการและไม่ใช่เป็นตัวแทนที่ได้รับอนุญาต / ทนายความหรือผู้ดูแลทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 3. กองทุนการเงินและ/หรือเครื่องมือทางการเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ/หรือทางอาญาและ/หรือการก่อการร้าย
 4. กองทุนการเงินและ/หรือเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ให้กับบริษัท จะเป็นของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวและจะปราศจากค่าธรรมเนียม ภาระผูกพัน คำมั่นสัญญา หรือภาระผูกพันใด ๆ ตลอดเวลา เว้นแต่ลูกค้าจะเปิดเผยเป็นอย่างอื่น ถึงบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
 5. เครื่องมือทางการเงิน ข้อมูล และ/หรือเอกสารทางกฎหมายที่ลูกค้าส่งมอบให้กับบริษัทนั้นเป็นของแท้ ถูกต้อง และปราศจากข้อบกพร่องใดๆ และจะมีผลทางกฎหมายตามที่ลูกค้าอ้างว่ามี
 6. ลูกค้ารับรองว่าเขาได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงเกี่ยวกับตัวเองเมื่อลงทะเบียน และจะรักษาความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้โดยการอัปเดตข้อมูลการลงทะเบียนใด ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทันที การไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้มีการปิดบัญชี ข้อจำกัดของบัญชี และ/หรือการทำธุรกรรมใด ๆ เป็นโมฆะ
 7. ลูกค้าจะจัดเตรียมเอกสาร KYC ให้กับบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วันนับจากเวลาที่ฝากเงิน
 8. ลูกค้ายืนยันว่าวัตถุประสงค์และเหตุผลในการลงทะเบียนและดำเนินการบัญชีคือการซื้อขายในนามของตนเอง/เธอในเครื่องมือทางการเงินใด ๆ และเพื่อใช้ประโยชน์จากบริการที่นำเสนอโดยบริษัท ลูกค้ารับประกันว่าหากเหตุผลในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัญชี เขา/เธอจะแจ้งให้บริษัททราบทันที
 9. ลูกค้ารับประกันและ/หรือจะต้องทำซ้ำการรับประกันข้างต้นตลอดเวลา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ในระหว่างและ/หรือเมื่อมีการทำธุรกรรม/การดำเนินการ และ/หรือการค้าใดๆ ผ่านทางบัญชีและข้อกำหนดของบริการ
 1. บริษัทมีสิทธิที่จะ:
  1. แก้ไขขนาดของมูลค่าของภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทต่อลูกค้าด้วยการเปลี่ยนแปลงรายการที่เหมาะสมของทะเบียนการดำเนินการทางการค้า ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดหนึ่งหรือหลายข้อของข้อตกลงในที่นี้
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของอัตราการจ่ายออปชั่น อัตราผลตอบแทน ความเป็นไปได้ในการปรับอัตราการคืน ความเป็นไปได้ในการได้รับประเภทออปชั่น จำนวนขั้นต่ำและ/หรือจำนวนเงินออปชั่นสูงสุด การหมดอายุที่เป็นไปได้ ระยะเวลาหนึ่งหรือหลายสินทรัพย์หรือทั้งหมด บริษัทมีสิทธิ์จำกัดจำนวนตัวเลือกการซื้อสูงสุดเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) นาที 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง 1 (หนึ่ง) วันตามปฏิทิน
  3. ติดต่อลูกค้าหากมีคำถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงในที่นี้ รวมถึง เพื่อชี้แจงความตั้งใจของลูกค้าเกี่ยวกับการกระทำของเขา/เธอผ่านทางบัญชี
  4. แก้ไขและ/หรือแก้ไขและ/หรือย้ำข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แต่เพียงฝ่ายเดียว

ข้อตกลงและ/หรือเนื้อหาที่มีให้บนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์และ/หรือโดยการส่งอีเมลไปยังลูกค้า

 1. แก้ไขขนาดของมูลค่าของภาระผูกพันทางการเงินของบริษัทต่อลูกค้า หากการปฏิบัติตามการดำเนินการบนแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงในที่นี้
 2. มีส่วนร่วมกับบุคคลที่สามโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกและ/หรือปรับปรุงข้อกำหนดใดๆ และ/หรือการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้
 3. เกี่ยวกับเรื่องและ/หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการตามดุลยพินิจของตนเอง แต่ตลอดเวลาตามธรรมเนียมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติที่มีอยู่ภายในสายบริการ
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติม และ/หรือข้อมูลในระหว่างการตรวจสอบบัญชีซื้อขายของลูกค้า และอย่างต่อเนื่องในระหว่างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หากข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็น เพื่อที่บริษัทจะสามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบเพิ่มเติมใดๆ ให้กับบริษัท รวมถึงเอกสารยืนยันที่เป็นปัจจุบัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะมีสิทธิ์ยกเลิกข้อตกลงนี้ทันที ปิดบัญชีและสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด
 1. หน้าที่ของบริษัท:
  1. ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และบริษัทมีความพึงพอใจอย่างสมเหตุสมผลว่าลูกค้าปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ/หรือไม่ได้ละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ในทางใดทางหนึ่ง บริษัทจะเสนอ

บริการผ่านทางเว็บไซต์

 1. เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

9. การชดใช้ค่าเสียหายและความรับผิด

 1. ลูกค้าจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทและกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือตัวแทนของบริษัทต่อความรับผิดทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้อง ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย) ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ใน เกี่ยวกับการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเขา/เธอภายใต้ข้อตกลงนี้ และ/หรือการชำระบัญชีเครื่องมือทางการเงินใด ๆ ของลูกค้าเพื่อชำระข้อเรียกร้องใด ๆ กับบริษัท เว้นแต่ความรับผิดดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยจงใจ การผิดนัดหรือการฉ้อโกงโดยบริษัท การชดใช้ค่าเสียหายนี้จะยังคงมีผลอยู่แม้ว่าข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลง
 2. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือความรับผิดทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ เว้นแต่การสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ต้นทุน หรือความรับผิดดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือการฉ้อโกง โดยบริษัท แม้ว่าจะมีบทบัญญัติของข้อ 8.1 ข้างต้น บริษัทจะไม่รับผิดต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การฝ่าฝืนหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออย่างอื่น ต่อการสูญเสียกำไร หรือต่อการสูญเสียทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ และ/ หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลง
 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโอกาสอันเป็นผลมาจากมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นหรือการลดลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินของลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงสาเหตุ เว้นแต่ การสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือการฉ้อโกงในส่วนของบริษัท
 4. บริษัทจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เป็นผลจากการบิดเบือนข้อเท็จจริง ข้อผิดพลาดในการตัดสิน หรือการกระทำใด ๆ หรือที่บริษัทได้ละเว้นการกระทำใด ๆ เมื่อเกิดขึ้น เว้นแต่การกระทำหรือการละเว้นดังกล่าวเป็นผลจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การผิดนัดโดยเจตนา หรือ การฉ้อโกงโดยบริษัท
 5. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ หรือการล้มละลายของคู่สัญญา ธนาคาร ผู้ดูแลหรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่กระทำการในนามของลูกค้า หรือกับหรือผ่านการทำธุรกรรมในนามของลูกค้า
 6. ในกรณีที่บริษัททำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำธุรกรรมของลูกค้า ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า:
  1. ภายใต้สภาวะตลาดบางอย่าง ณ เวลาที่ดำเนินการ และ/หรือขึ้นอยู่กับกรอบการบริหารความเสี่ยงของผู้ดูแลสภาพคล่องบุคคลที่สาม บริษัทอาจต้องยกเลิกการซื้อขายและ/หรือธุรกรรมของลูกค้า และคืนเงินลงทุนที่เกี่ยวข้อง ไปยังยอดคงเหลือในบัญชีซื้อขายของลูกค้า บริษัทรับรองที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างเพียงพอในกรณีเช่นนี้
  2. หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ลูกค้าจะไม่มีสิทธิ การเรียกร้อง หรือเรียกร้องจากบริษัท และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัทสำหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำดังกล่าวของบริษัท

10. ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอมอย่างไม่อาจเพิกถอนได้ในการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลของเขา/เธอโดยบริษัทโดยไม่ต้องใช้การควบคุมอัตโนมัติ เช่นเดียวกับที่ลูกค้าได้มอบให้แก่บริษัท คำว่าข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้จะหมายถึง: ชื่อ นามสกุล นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ IP ของลูกค้า คุกกี้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้า (ตัวอย่างเช่น เรื่องราวการซื้อขายของลูกค้า)
 2. ลูกค้ามีหน้าที่ต้องให้ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วนตามที่บริษัทร้องขอ
 3. วัตถุประสงค์ของการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน ตลอดจนเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำให้บริษัทสามารถ ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อลูกค้า
 4. ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในหัวข้อข้างต้น บริษัทจะมีสิทธิ์ในการรวบรวม บันทึก จัดระบบ สะสม จัดเก็บ ปรับเปลี่ยน (อัปเดต เปลี่ยนแปลง) แยก ใช้ ถ่ายโอน (เผยแพร่ จัดหา เข้าถึง) ไม่ระบุชื่อ บล็อก ลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
 5. ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ดูแลรักษา และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนในลักษณะตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาของข้อตกลงและเป็นเวลาอย่างน้อย 7 ปีหลังจากการยุติข้อตกลง
 6. ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ ตกลงและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบริษัทแก่บุคคลที่สามและตัวแทนของพวกเขา เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงเท่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการประมวลผล/ดำเนินการตามคำสั่ง/การดำเนินงานของลูกค้า โดยมีเงื่อนไขว่าตลอดเวลา (i) จำนวนข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเปิดเผยต่อบุคคลที่สามนั้นเป็นไปตามสัดส่วนและ/หรือจำกัดเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ข้างต้น และ (ii) บริษัทจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามดังกล่าว จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
 7. บริษัทไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในที่สาธารณะ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด ภายใต้การเปิดเผยที่กำหนดภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้
 8. ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะใช้มาตรการทางกฎหมาย องค์กร และทางเทคนิคที่จำเป็นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากการเข้าถึง การทำลาย การเปลี่ยนแปลง การปิดกั้น การคัดลอก การจัดเตรียม และการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ได้ตั้งใจ ตลอดจนจากการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

11. การมอบหมายงาน

 1. ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงส่วนบุคคลของลูกค้า และลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์มอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของเขา/เธอภายใต้ข้อตกลงนี้
 2. บริษัทอาจมอบหมายหรือโอนสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สามได้ตลอดเวลา บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการมอบหมายดังกล่าว

12. คำชี้แจงความเสี่ยง

ลูกค้ายืนยันว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับคำชี้แจงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากข้อความดังกล่าวมีให้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

โดยการยอมรับข้อตกลงนี้ ลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อมูลที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้และคำอธิบายทั่วไปของบริษัทเกี่ยวกับลักษณะและความเสี่ยงของเครื่องมือทางการเงินและ/หรือบริการต่างๆ ซึ่งสามารถพบได้ในการเปิดเผยความเสี่ยงของเรา

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการซื้อขายด้วยคลิกเดียว

โหมดการซื้อขายด้วยคลิกเดียวช่วยให้คุณสามารถดำเนินการซื้อขายบนแพลตฟอร์มได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวที่ปุ่มซื้อ/โทรหรือขาย/วางโดยไม่ต้องมีการยืนยันเพิ่มเติม

การเลือกใช้โหมด One Click Trading หมายความว่าคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้แล้ว และคุณตกลงที่จะผูกพันตามนี้

แพลตฟอร์มเวอร์ชันปัจจุบันของคุณทำให้คุณสามารถเลือกระหว่างโหมดต่อไปนี้สำหรับการส่งคำสั่งซื้อ คุณยอมรับว่าคุณจะต้องผูกพันตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่นี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละโหมดดังกล่าว

 • มีหลายขั้นตอนที่คุณต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้โหมดเริ่มต้นสำหรับการส่งคำสั่งซื้อ เมื่อใช้โหมดเริ่มต้น คุณจะต้องเรียกใช้เมนูตราสารและเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อขาย จากนั้นคุณเลือกพารามิเตอร์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับตราสารที่คุณเลือก และยืนยันการส่งคำสั่งซื้อของคุณโดยคลิกปุ่มซื้อ/โทรหรือขาย/วาง ขึ้นอยู่กับประเภทคำสั่งซื้อขายที่เลือกและความตั้งใจในการซื้อขายของคุณ เมื่อใช้โหมดเริ่มต้น หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น และคุณจะต้องยืนยันความตั้งใจและรายละเอียดการค้าของคุณเพื่อยืนยันการทำธุรกรรม คำสั่งซื้อของคุณจะไม่ได้รับการส่งจนกว่าคุณจะเสร็จสิ้นขั้นตอนข้างต้น
 • โหมดการซื้อขายด้วยคลิกเดียวสำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย (“การซื้อขายด้วยคลิกเดียว”) เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเดียว คุณจะส่งคำสั่งซื้อเมื่อคุณคลิกปุ่มซื้อ/โทรหรือขาย/วางเพียงครั้งเดียว

จะไม่มีข้อความยืนยันให้คุณคลิกในภายหลัง ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจล่วงหน้าว่าพารามิเตอร์ทั้งหมดได้รับการตั้งค่าตามความตั้งใจในการซื้อขายของคุณ คุณจะไม่สามารถถอนคำสั่งซื้อของคุณได้เมื่อคุณคลิกปุ่มซื้อ/โทรหรือขาย/วาง (ยกเว้นระยะเวลาการยกเลิก 3 วินาทีสำหรับไบนารี่ออปชั่น) และมีเพียงพารามิเตอร์บางอย่างเท่านั้น เช่น คำสั่งหยุดขาดทุนและคำสั่งทำกำไรสำหรับ CFD แก้ไขหลังจากเปิดการซื้อขายแล้ว ภายใต้สภาวะตลาดปกติและประสิทธิภาพของระบบ Market Order จะถูกกรอกทันทีหลังจากการส่ง และคุณจะเข้าสู่ธุรกรรมที่มีผลผูกพัน

คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานโหมด One Click Trading ได้ในการตั้งค่าของแพลตฟอร์ม One Click Trading สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสำหรับหนึ่งหรือหลายตราสารในการตั้งค่า

โดยการเลือกโหมด One Click Trading คุณเข้าใจว่าคำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งโดยการคลิกปุ่มซื้อ/โทรหรือขาย/วาง โดยไม่มีการยืนยันคำสั่งซื้อเพิ่มเติม คุณตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้โหมดการส่งคำสั่งซื้อที่คุณเลือก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยงของข้อผิดพลาด การละเว้น หรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการส่งคำสั่งซื้อใดๆ

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนและไม่รับผิดชอบต่อบริษัทจากความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อผิดพลาด การละเว้น หรือข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่ซื้อขายในนามของคุณ

หากคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ One Click Trading ให้ทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก “ซื้อในคลิกเดียว” เมื่อเปิดการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไข อย่าทำเครื่องหมายในช่องและอย่าใช้ฟังก์ชัน One Click Trading

14. ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม

 • บริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากลูกค้าเกี่ยวกับบริการที่บริษัทจัดให้
 • บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้แนะนำธุรกิจ ตัวแทนอ้างอิง หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชันนี้เกี่ยวข้องกับความถี่/ปริมาณของธุรกรรมและ/หรือพารามิเตอร์อื่นๆ
 • บริษัทอาจจ่ายค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้แนะนำธุรกิจ ตัวแทนอ้างอิง หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ตามข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร ค่าธรรมเนียม/ค่าคอมมิชชันนี้เกี่ยวข้องกับความถี่/ปริมาณของธุรกรรมและ/หรือพารามิเตอร์อื่นๆ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท (ค่าธรรมเนียมทั่วไป) บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นครั้งคราว
 • ค่าธรรมเนียมการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ จะถูกเรียกเก็บและหักออกจากยอดคงเหลือในบัญชีของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ารักษาเงินทุนในยอดคงเหลือไม่เพียงพอ บริษัทจะปิดสถานะที่เกี่ยวข้องภายใต้การแลกเปลี่ยน
 • ลูกค้ายอมรับว่าจำนวนเงินใด ๆ ที่ลูกค้าส่งจะถูกฝากเข้าบัญชีตามมูลค่า ณ วันที่ชำระเงินที่ได้รับและหักค่าใช้จ่าย / ค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยธนาคารหรือตัวกลางอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการธุรกรรมดังกล่าวและ/หรือใน กรณีอื่นใด ลูกค้าจะอนุญาตให้บริษัทถอนค่าธรรมเนียมโดยการโอนจากบัญชีของลูกค้า

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ตลอดจนเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องของการตีความและ/หรือข้อพิพาท จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของเซนต์คิตส์และเนวิส
 2. บริษัทและลูกค้ายอมจำนนต่อเขตอำนาจศาลของเซนต์คิตส์และเนวิสอย่างไม่อาจเพิกถอนได้
 3. บริษัทจะมีสิทธิใช้บริการล่ามในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ในกรณีที่ต้องจัดการกับสถานการณ์ที่น่าโต้แย้งตามกฎหมายของเซนต์คิตส์และเนวิส

16. ระยะเวลาและการสิ้นสุดของข้อตกลง

 1. ข้อตกลงนี้จะมีการสรุปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา
 2. ข้อตกลงในที่นี้จะมีผลใช้บังคับเมื่อลูกค้ายอมรับข้อตกลงและชำระเงินล่วงหน้าให้กับบริษัท
 3. ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อความของข้อตกลงเป็นภาษาอังกฤษและการแปลเป็นภาษาอื่น ให้ยึดถือข้อความของข้อตกลงเป็นภาษาอังกฤษโดยรวมเป็นหลัก เช่นเดียวกับฉบับ/ข้อความภาษาอังกฤษของเอกสาร/ข้อมูลอื่นใดที่เผยแพร่ใน เว็บไซต์
 4. ข้อตกลงอาจถูกยกเลิกในกรณีใด ๆ ต่อไปนี้:
 5. ก. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 15 (สิบห้า) วัน ในช่วงระยะเวลา 15 วัน บริษัทอาจจำกัดการให้บริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม จะมีการอนุญาตให้เข้าถึงได้เพื่อให้ลูกค้าถอนยอดเงินคงเหลือได้

บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันที ปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด บล็อคบัญชีของลูกค้า และคืนเงินที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

 1. การเสียชีวิตหรือการไร้ความสามารถทางกฎหมายของลูกค้า ครั้งที่สอง หากมีการยื่นคำขอใดๆ หรือมีการออกคำสั่งใดๆ หรือมีการประชุมเกิดขึ้น หรือมีมติอนุมัติ หรือมีการดำเนินการตามมาตรการล้มละลายหรือการเลิกกิจการของลูกค้า

สาม. ลูกค้าละเมิดหรือบริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อว่าลูกค้าละเมิดภาระผูกพันใด ๆ ของลูกค้าภายใต้และ/หรือเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และ/หรือละเมิดการรับประกันและการรับรองใด ๆ ที่ทำโดยเธอ/เขาในนี้ ข้อตกลง. สี่ หากเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสนใจ และ/หรือบริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าลูกค้ายังไม่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่เขาพำนักหรือเป็นพลเมือง ตามความเหมาะสม

 1. หากลูกค้าพยายามที่จะเป็นหรือกลายเป็นบุคคลที่ต้องรายงานของสหรัฐอเมริกาหรือผู้พักอาศัยใน

สหรัฐอเมริกา/ดินแดนของสหรัฐอเมริกา และ/หรือถิ่นที่อยู่ของ เขตอำนาจศาลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ให้บริการแล้ว

ประเทศรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: แคนาดา อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย เบลารุส เบลเยียม

เกาะบูเว, คิวบา, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, เอริเทรีย, เอธิโอเปีย, ยิบรอลตาร์, เฮติ,

อิหร่าน อิสราเอล ญี่ปุ่น ลิเบีย มาลี เมียนมาร์ เกาหลีเหนือ ปาเลสไตน์ ซูดานใต้ ซูดาน ซีเรีย สหพันธรัฐรัสเซีย สหราชอาณาจักร ยูเครน วาติกัน และ/หรือประเทศใด ๆ ในเขตเศรษฐกิจยุโรป

 1. บริษัทมีข้อสงสัยตามข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งลูกค้า:
 2. เป็นและ/หรือใช้วิธีการฉ้อโกงหรือมีส่วนร่วมในโครงการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
 3. มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย และ/หรือ ไม่เหมาะสม และ/หรือไม่เป็นธรรม และ/หรือ ได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ยุติธรรม เหนือ และ/หรือ สร้างความเสียหายให้กับ (i) ลูกค้ารายอื่นของบริษัท และ/หรือ (ii)

บริษัท;

 1. ได้เพิ่มคุณค่าอย่างไม่ยุติธรรมโดยการใช้ข้อมูลที่จงใจและ/หรือประมาทเลินเล่อ และ/หรือปกปิด และ/หรือไม่เปิดเผยล่วงหน้าโดยลูกค้าต่อบริษัท และ/หรือซึ่งหากบริษัททราบล่วงหน้าก็จะไม่ยินยอมและ/ หรือจะไม่อนุญาตให้ลูกค้าใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ และ/หรือ
 2. ได้กระทำการโดยมีเจตนาและ/หรือผลที่จะบิดเบือน และ/หรือ ละเมิดตลาด และ/หรือ ระบบการซื้อขายของบริษัท และ/หรือ หลอกลวงบริษัท และ/หรือ ฉ้อโกงบริษัท และ/หรือ
 3. ได้กระทำการโดยไม่สุจริตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา
 • ลูกค้ามีความผิดหรือบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีความผิด จากการกระทำที่เป็นอันตรายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการฉ้อโกง หรือการใช้วิธีการฉ้อโกง หรือมีส่วนร่วมในแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้
 • การยกเลิกจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ix ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำเตือน 2 ครั้งเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางวาจาต่อพนักงานของบริษัท
 1. หากลูกค้าไม่ได้จัดเตรียมเอกสาร KYC ให้กับบริษัทภายใน 14 วันนับจากเวลาที่ยอมรับข้อตกลงนี้
 2. ในกรณีที่ลูกค้าใช้และ/หรือมีข้อบ่งชี้ที่ทำให้บริษัทเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าลูกค้าใช้ที่อยู่ IP ที่แตกต่างกันจากประเทศต่างๆ และ/หรือ VPN และ/หรือ VPS ในระหว่างการดำเนินการธุรกรรมและ/หรือการซื้อขายผ่านการซื้อขาย บัญชีและ/หรือการให้บริการ ไม่ว่าลูกค้าจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP และ/หรือการใช้ VPN และ/หรือ VPS หรือไม่นั้นก็ไม่เกี่ยวข้อง ยกเว้นผู้ใช้จากตุรกีหรืออินโดนีเซีย
 • ลูกค้าได้เริ่มต้นการปฏิเสธการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้า ในกรณีที่บริษัทระบุว่าลูกค้าสร้างบัญชีซื้อขายเพิ่มเติมใดๆ หลังจากข้อพิพาทเรื่องการปฏิเสธการชำระเงิน บริษัทจะมีสิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเลิกข้อตกลงทันที ปิดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมด ปิดกั้นบัญชี และ คืนเงินทุนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ไม่รวมกำไร สิบสาม ในกรณีที่บริษัทระบุว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องและ/หรือใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายที่มีความถี่สูงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการระบบของบริษัทและ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขาย และ/หรือได้รับอย่างผิดกฎหมาย และ/หรือไม่เหมาะสม และ/หรือโดยเจตนา และ/หรือได้รับโดยเจตนา

ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรมเหนือและ/หรือสร้างความเสียหายให้กับลูกค้ารายอื่นของบริษัทและ/หรือบริษัทและ/หรือซอฟต์แวร์การซื้อขายที่มีความถี่สูงนี้ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ระบบของบริษัทและ/หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายในทางที่ผิด

xiv. ในกรณีที่บริษัทระบุว่าเงินทุนของลูกค้าและ/หรือบัญชีการชำระเงินถูกใช้เพื่อเติมเงินในบัญชีบุคคลที่สาม และมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าลูกค้าและ/หรือบุคคลที่สามกำลังหลีกเลี่ยงข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงปัจจุบันโดยทำ ดังนั้น และ/หรือกำลังดำเนินการร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงข้อใดข้อหนึ่งของข้อตกลงนี้

 1. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากลูกค้าไม่สามารถให้เอกสาร KYC แก่บริษัทภายใน 14 วันนับจากช่วงเวลาที่ยอมรับข้อตกลงนี้ ส่งผลให้บัญชีของเขา/เธอเป็น บัญชีที่ไม่ได้รับการยืนยัน
 2. ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในมาตรา 16 (4)(B) ข้อย่อย (iii-ix) และ (xi – xv) ของข้อตกลงนี้ บริษัทจะไม่มีความรับผิดต่อลูกค้าและไม่มีภาระผูกพันในการชำระเงิน กำไรของลูกค้า (ถ้ามี)
 3. ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลงนี้ด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16 (4)(A) ของข้อตกลงนี้ บริษัทจะต้องโอนเงินคงเหลือไปยังลูกค้าหรือเพื่อให้โอกาสแก่ลูกค้าในการถอนเงินคงเหลือของเขา/เธอ สมดุล.

17. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการ 1-Click

 1. ลูกค้าจะต้องตกลงที่จะฝากเงินเข้าบัญชีของตนเพื่อใช้บริการของบริษัทหรือบริการเพิ่มเติมอื่นใดที่ลูกค้าสั่งบนเว็บไซต์ตลอดจนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทั้งหมด (หากจำเป็น) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะภาษี อากรใด ๆ ฯลฯ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์ในการฝากเงินเข้าบัญชีของตนตามเวลาที่กำหนด ผู้ให้บริการชำระเงินจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดโดยไซต์แล้วเท่านั้น และจะไม่รับผิดสำหรับการชำระจำนวนเงินเพิ่มเติมที่กล่าวข้างต้นโดยลูกค้าของเว็บไซต์
 2. การชำระเงินจะถือว่าอยู่ระหว่างดำเนินการและไม่สามารถคืนได้หลังจากคลิกปุ่ม "การชำระเงิน" ด้วยการคลิกปุ่ม "การชำระเงิน" ลูกค้าจะต้องยอมรับว่าเขา/เธอไม่สามารถคืนการชำระเงินหรือขอให้เรียกคืนได้ นอกจากนี้ โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่ในที่นี้ ลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรชำระเงินยืนยันว่าเขา/เธอจะมีสิทธิ์ใช้บริการที่นำเสนอบนเว็บไซต์
 3. โดยการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้และการฝากเงินเข้าบัญชี ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการของเว็บไซต์ และยอมรับว่าการประมวลผลใดๆ ของ

การชำระเงินของลูกค้าจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน ซึ่งเป็นบุคคลที่สามของข้อตกลงนี้ (the "ผู้ให้บริการ") และลูกค้ารับทราบและยอมรับเพิ่มเติมว่าไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายในการส่งคืนบริการที่ซื้อไปแล้วหรือตัวเลือกอื่น ๆ ในการยกเลิกการชำระเงิน ในกรณีที่ลูกค้าเต็มใจที่จะปฏิเสธจากการใช้บริการ 1-Click สำหรับการซื้อบริการครั้งต่อไป ลูกค้าสามารถปฏิเสธจากบริการ 1-Click โดยใช้บัญชีบนเว็บไซต์

 1. โปรดทราบว่าการฝากเงินแบบ 1 คลิก (การชำระเงินที่เกิดขึ้นประจำ) จะไม่ถูกประมวลผลเป็นธุรกรรมที่ปลอดภัยแบบ 3 มิติ ลูกค้าจำเป็นต้องเปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยแบบ 3 มิติ หากต้องการให้การชำระเงินได้รับการประมวลผลแบบปลอดภัยแบบ 3 มิติ”
 2. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับการปฏิเสธ/ความเป็นไปไม่ได้ในการประมวลผลข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัตรชำระเงินของลูกค้า หรือการปฏิเสธที่เกี่ยวข้องกับการไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารผู้ออกบัตรในการประมวลผลการชำระเงินโดยใช้บัตรชำระเงินของ ลูกค้า. ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ จำนวน และราคาของบริการใด ๆ ที่เสนอให้กับผู้ให้บริการไม่ว่าในกรณีใด ๆ

ลูกค้าหรือซื้อโดยลูกค้าของเว็บไซต์โดยใช้บัตรชำระเงินของลูกค้า จ่ายเงินเพื่อ

บริการใด ๆ ของเว็บไซต์ ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎการใช้เว็บไซต์เป็นอันดับแรก เราขอให้พิจารณาว่าเฉพาะลูกค้าในฐานะเจ้าของบัตรชำระเงินเท่านั้นที่จะรับผิดชอบในการชำระค่าบริการใด ๆ ที่สั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ตามเวลาที่กำหนด และสำหรับค่าใช้จ่าย/ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินนี้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดำเนินการชำระเงินตามจำนวนเงินที่ระบุโดยเว็บไซต์เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อการกำหนดราคา ราคาทั่วไป และ/หรือยอดรวมไม่ว่าในกรณีใดๆ

 1. ในกรณีของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของลูกค้ากับข้อกำหนดที่กล่าวถึงข้างต้นและ/หรือเหตุผลอื่นใด เรากำลังขอให้ลูกค้าปฏิเสธการชำระเงินทันทีและแจ้งผู้ดูแลระบบ/ฝ่ายสนับสนุนของเว็บไซต์โดยตรงหากจำเป็น

ภาคผนวก 1 – ข้อกำหนดทั่วไป

กฎระเบียบทางเทคนิค

1. ความรับผิดชอบของลูกค้า

 1. ลูกค้ารับทราบว่าข้อกำหนดทั่วไปเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
 2. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการตรวจสอบว่าธุรกรรมและบริการทั้งหมดที่ได้รับไม่ขัดแย้งกับกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ และในการปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ตามตัวเลือก ดุลยพินิจ และความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว และลูกค้าคือ รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบว่ามันถูกกฎหมายในเขตอำนาจศาลและ/หรือสถานที่อยู่อาศัยของลูกค้าหรือไม่ ลูกค้ามีความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับธุรกรรมทั้งหมดในบัญชีซื้อขายของเขา รวมถึงธุรกรรมบัตรทั้งหมดหรือธุรกรรมการฝากและถอนเงินอื่น ๆ (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอฝากเงินและ/หรือเงินทุน และ/หรือการถอนเงินโดยลูกค้า ขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ลูกค้าเลือก (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการเงินบุคคลที่สามจาก ซึ่งลูกค้าประสงค์จะฝาก/ถอนเงินกับบริษัท (สถาบันบุคคลที่สาม) และบริษัทอาจเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าสำหรับการร้องขอ สิ่งสำคัญคือ โปรดทราบว่าบริษัทไม่มีและไม่สามารถมีได้ในทางใดทางหนึ่ง ควบคุมสถาบันบุคคลที่สามดังกล่าวและธุรกรรมใด ๆ ที่ทำโดยลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มโดยใช้สถาบันดังกล่าว และเป็นที่ยอมรับและตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิด เป็นตัวเงินหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียเงินทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า ตามการกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของสถาบันบุคคลที่สาม
 3. ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับบัญชีการซื้อขายของเขา/เธอ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำหรือการละเว้นใดๆ ของลูกค้าที่ก่อให้เกิดการใช้งานบัญชีซื้อขายของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมหรือผิดปกติ
 4. ลูกค้าระบุไว้อย่างชัดเจนและตกลงว่าลูกค้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจใดๆ ที่ทำและ/หรือจะทำโดยลูกค้าโดยอาศัยเนื้อหาของเว็บไซต์ และจะไม่มีการเรียกร้องและ/หรือการฟ้องร้องใดๆ เกิดขึ้นกับผลกระทบดังกล่าว ต่อบริษัท และ/หรือ กรรมการ และ/หรือ พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และ/หรือ ตัวแทน (บริษัท และ/หรือ ตัวแทน) บริษัทและ/หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรอันเนื่องมาจากและ/หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้า บริการ และข้อกำหนดทั่วไปในการใช้งาน หรือความเสียหายอื่นใด รวมถึงความเสียหายพิเศษ และ/หรือ ความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการกระทำที่เป็นอันตรายโดยบริษัท
 5. โดยไม่มีข้อจำกัดตามที่กล่าวข้างต้นและเฉพาะในกรณีที่ศาลหรือสถาบันกฎหมายที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ ตัดสินว่าบริษัทและ/หรือตัวแทนมีความรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลที่สามเท่านั้น ความรับผิดของบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะ จำกัดอยู่ที่จำนวน

เงินที่ฝากและ/หรือโอนโดยลูกค้าไปยังบัญชีซื้อขายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ก่อให้เกิดความรับผิดของบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท (หากเกิดขึ้น)

 1. บัญชีการซื้อขายจะไม่ได้รับการอนุมัติหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติตามของบริษัทให้เสร็จสิ้น รวมถึงการระบุและการตรวจสอบบัญชี

2. ความเสี่ยง

 1. มูลค่าของเครื่องมือทางการเงินที่บริษัทเสนออาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง ลูกค้ารับทราบว่าพวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CFD (และผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนทั้งหมด
 2. การซื้อขาย CFD ไม่ให้สิทธิ์แก่คุณในตราสารอ้างอิงของธุรกรรม ซึ่งหมายความว่าคุณไม่มีส่วนได้เสียหรือสิทธิ์ในการซื้อหุ้นอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับตราสารดังกล่าว เนื่องจาก CFD เป็นเพียงมูลค่าตามสัญญาเท่านั้น
 3. ลูกค้ารับทราบว่าเขาได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อมูลการเปิดเผยความเสี่ยงของบริษัทที่พบในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

3. ข้อมูลทางการเงิน

 1. บริษัทไม่ควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าอาจเกิดขึ้น (หรือต่อบุคคลที่สาม) เนื่องจากการพึ่งพาข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้องหรือผิดพลาดบนเว็บไซต์
 2. ลูกค้าควรตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลบนเว็บไซต์และความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้อง ต้นทุน ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นใดๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์หรือเนื่องมาจากแหล่งข้อมูลที่ใช้โดยเว็บไซต์
 3. ลูกค้าอนุมัติและยอมรับว่าข้อมูลทางวาจาใด ๆ ที่มอบให้เขา/เธอเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของเขาอาจเป็นเพียงบางส่วนและไม่ได้รับการยืนยัน ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการพึ่งพาข้อมูลข้างต้น บริษัทไม่ให้การรับประกันใด ๆ ว่าราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่จัดทำโดยซอฟต์แวร์การซื้อขายหรือรูปแบบอื่นใดนั้นถูกต้องหรือสะท้อนถึงสภาวะตลาดในปัจจุบัน

4. การดำเนินการคำขอและคำสั่งการค้า

 1. การประมวลผลคำขอและ/หรือคำสั่งของลูกค้าจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:
  • หลังจากส่งคำขอ/คำสั่งแล้ว คำขอ/คำสั่งดังกล่าวจะต้องผ่านการทดสอบความถูกต้องบนแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  • คำขอ/คำสั่งซื้อจะถูกส่งจากแพลตฟอร์มการซื้อขายไปยังเซิร์ฟเวอร์
  • คำขอ/คำสั่งจะต้องผ่านการทดสอบความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์
  • จากนั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งต่อผลการทดสอบความถูกต้องไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขาย
  • ในกรณีที่การเชื่อมต่อระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์ถูกต้อง แพลตฟอร์มการซื้อขายจะได้รับผลการประมวลผลคำขอหรือคำสั่งของลูกค้าโดยบริษัท
 2. เวลาของกระบวนการอาจแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทตลอดจนสภาวะตลาด ในสภาวะตลาดปกติ เวลาของกระบวนการมักจะแตกต่างกันระหว่าง 0-4 วินาที ในสภาวะตลาดที่แตกต่างจากปกติ เวลาในการประมวลผลคำขอ/คำสั่งซื้อของลูกค้าอาจสูงกว่านั้นได้
 3. เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทอาจปฏิเสธคำขอ/คำสั่งของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้:
  1. หากลูกค้าส่งคำขอก่อนการเสนอราคาแรกในแพลตฟอร์มการซื้อขายเมื่อเปิดตลาด:
   1. หากมีเงินทุนในบัญชีของลูกค้าไม่เพียงพอสำหรับการเปิดสถานะใหม่
   2. หากลูกค้าส่งคำขอ/คำสั่งซื้อก่อนเปิดช่วงการซื้อขาย
   3. เมื่อสภาวะตลาดแตกต่างจากปกติ เช่น มีความผันผวนหรือความไม่มั่นคงอย่างมีนัยสำคัญในตลาดหรืออุตสาหกรรมโดยรวม ทำให้เราไม่สามารถให้บริการได้อย่างเป็นระเบียบ รวมถึงกรณีใด ๆ ที่เราไม่สามารถรับข้อมูล และ/หรือ เราได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากผู้ให้บริการของเรา
  2. เมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขาย จะอนุญาตให้ใช้เพียงแท็บเดียวของเบราว์เซอร์ ในกรณีที่ใช้หลายแท็บในเบราว์เซอร์ ผลลัพธ์ของการซื้อขายสามารถแก้ไขได้และ/หรือยกเลิก

5. คำพูด

 1. ลูกค้ารับทราบว่าแหล่งข้อมูลการไหลของใบเสนอราคาที่เชื่อถือได้เพียงแห่งเดียวคือเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับคำขอของลูกค้า ราคาบนแพลตฟอร์มการซื้อขายไม่สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับโฟลว์ราคาจริง เนื่องจากในกรณีของการเชื่อมต่อที่ไม่เสถียรระหว่างแพลตฟอร์มการซื้อขายและเซิร์ฟเวอร์ ส่วนของราคาจากโฟลว์อาจไม่ไปถึงแพลตฟอร์มการซื้อขาย
 2. กราฟที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายเป็นสิ่งบ่งชี้ ดังนั้น บริษัทไม่รับประกันว่าธุรกรรมจะเกิดขึ้นในราคาเดียวกันที่ระบุไว้ในกราฟในแพลตฟอร์มการซื้อขาย ณ เวลาที่ส่งธุรกรรมของลูกค้ารายอื่น
 3. ราคาที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายจะเกิดขึ้นจากสูตร (Bid+Ask)/2
 4. ราคาที่ไม่ใช่ตลาด – ราคาในแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาในตลาดในขณะนั้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ราคาที่ไม่ใช่ตลาด”).
 5. ในกรณีที่บริษัทดำเนินการตามคำขอ/คำสั่งของลูกค้าสำหรับการเสนอราคาที่ไม่ใช่ตลาด จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของบริษัทดังต่อไปนี้:
  1. ในกรณีการปิดสถานะ – แก้ไขผลลัพธ์ทางการเงินระหว่างการปิดสถานะที่ไม่ถูกต้องและการปิดตามราคาตลาดจริงซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาปิดธุรกรรมตามราคาที่ไม่ใช่ตลาด
  2. ในกรณีของการเปิดตำแหน่ง – บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลทางการเงินเกี่ยวกับตำแหน่งดังกล่าว

6. ลิขสิทธิ์

 1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP) บนเว็บไซต์เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือของบุคคลที่สามที่อนุญาตให้บริษัทใช้ IP ดังกล่าวบนเว็บไซต์และบริการ ห้ามคัดลอก แจกจ่าย ทำซ้ำ นำเสนอต่อสาธารณะ หรือส่งมอบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบุคคลที่สาม ห้ามมิให้แก้ไข โฆษณา ออกอากาศ โอน ขาย แจกจ่าย หรือใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อนลงนามอย่างถูกต้อง
 2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน เนื้อหาและ/หรือข้อความใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แนวคิด ความรู้ เทคนิค แผนการตลาด ข้อมูล คำถาม คำตอบ ข้อเสนอแนะ อีเมล และความคิดเห็น (ต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูล”) ที่ส่งให้กับบริษัทจะไม่ถูก ถือเป็นสิทธิที่เป็นความลับหรือกรรมสิทธิ์ของลูกค้า การยินยอมต่อข้อตกลงจะถือเป็นการอนุญาตให้บริษัทใช้ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด (ไม่รวมข้อมูลของลูกค้าที่กำหนดเพื่อระบุตัวตนส่วนบุคคล) ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่มเติมจากลูกค้า และ/ หรือการชำระค่าชดเชยใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานดังกล่าว
 3. ลูกค้ารับรองว่าการแจ้งเตือน ข้อความ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ลูกค้าให้มาจะต้องมีความเหมาะสมและจะไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินของพวกเขา ลูกค้าจะต้องละเว้นจากการอัปโหลดหรือส่งเอกสารที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเป็นอันตราย และ/หรือรบกวนไปยังเอกสารของลูกค้ารายอื่น และห้ามมิให้ดำเนินการใด ๆ ที่อาจสร้างความเสียหายแก่บริษัทโดยเด็ดขาด

7. เนื้อหาและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 1. เว็บไซต์อาจรวมถึงข้อมูลทั่วไป ข่าวสาร ความคิดเห็น ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและ/หรือการโฆษณา ข้อมูลบางอย่างจัดทำขึ้นบนเว็บไซต์โดยบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
 2. บริษัทไม่มีการวิจัยการลงทุน ข่าว ความคิดเห็น ราคา และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินที่เผยแพร่โดยบริษัทมีไว้เพื่อการส่งเสริมการขาย/การตลาดเท่านั้น
 3. บริษัทไม่จัดทำ แก้ไข หรือส่งเสริมข้อมูล/ลิงก์ และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้โดยบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ
 4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือการกระทำหรือการละเว้นของเจ้าของหรือเนื้อหาของโฆษณาและการสนับสนุนของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์เหล่านั้น ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ลูกค้าและ/หรือผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจะใช้ลิงก์ดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง

8. การประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อเปิดโพซิชั่น

 1. หากจำนวนเงินที่มีอยู่เพียงพอที่จะเปิดสถานะ ตำแหน่งนั้นจะถูกเปิด
 2. หากขนาดของเงินทุนที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะเปิดสถานะ สถานะจะไม่ถูกเปิด
 3. คำสั่งของลูกค้าในการเปิดตำแหน่งได้รับการประมวลผล และตำแหน่งนั้นจะถูกเปิดหลังจากรายการที่เกี่ยวข้องในไฟล์บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น ตำแหน่งใหม่แต่ละตำแหน่งจะได้รับการกำหนดหมายเลขซีเรียล

9. การประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าเพื่อปิดโพซิชั่น

การปิดสถานะการซื้อขายเกิดขึ้นที่ราคาปัจจุบันที่เซิร์ฟเวอร์การซื้อขายในขณะที่ปิดการดำเนินการซื้อขาย

10. สินทรัพย์ OTC

 1. สินทรัพย์ OTC หรือ "ผ่านเคาน์เตอร์" เป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายนอกตลาดปกติ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "สินทรัพย์")
 2. ราคาของสินทรัพย์ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลคำขอทางการค้าและคำสั่งซื้อของลูกค้าที่บริษัทได้รับ
 3. ลูกค้ารับทราบว่าโดยการร้องขอการค้าและคำสั่งในสินทรัพย์ดังกล่าว เขา/เธอเข้าใจสาระสำคัญของการทำงานของสินทรัพย์ดังกล่าวและอัลกอริธึมการกำหนดราคาของสินทรัพย์
 4. ลูกค้ารับทราบว่าโดยการร้องขอการค้าและคำสั่งในสินทรัพย์ดังกล่าว เขา/เธอยอมรับว่าแหล่งข้อมูลการเสนอราคาที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวคือเซิร์ฟเวอร์หลักสำหรับคำสั่งการค้าของลูกค้า

11. การฉ้อโกง

ในกรณีที่บริษัทมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อและ/หรือทราบว่าลูกค้าได้กระทำการฉ้อโกงเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อตกลง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุการณ์ต่อไปนี้:

 • การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมบัตรเครดิตและวิธีการอื่นในการเติมยอดคงเหลือที่ไม่ได้เป็นของลูกค้า
 • การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อผลการซื้อขายที่เป็นเท็จ
 • การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดและความล้มเหลวของระบบสำหรับผลการซื้อขายที่ผิดพลาด

บริษัทมีสิทธิที่จะบล็อคบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีความเป็นไปได้ในการถอนเงินเพิ่มเติม และ/หรือมีสิทธิที่จะยุติข้อตกลงเพียงฝ่ายเดียวในกระบวนการวิสามัญพิจารณาคดี

12. สิทธิประโยชน์

บริษัทอาจให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสถานะวีไอพี และ/หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ (“สิทธิประโยชน์”) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวและขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลูกค้ารับทราบและยอมรับ:

 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละภูมิภาค
 3. ห้ามมิให้ใช้สิทธิพิเศษใดๆ ที่บริษัทมอบให้ในทางที่ผิด (เช่น การสร้างบัญชีซื้อขายหลายบัญชีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เหล่านี้)
 4. ลูกค้าสามารถส่งคำขอไปที่ [email protected] เพื่อหยุดรับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา
 5. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ
 6. สำหรับการแปลงใดๆ ที่จำเป็นจะต้องได้รับผลกระทบจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลเงินหนึ่งสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งซื้อใดๆ บริษัทมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการหักเงินจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าด้วยจำนวนเงินที่เทียบเท่ากันของธุรกรรมในสกุลเงินที่ลูกค้าถือการซื้อขาย บัญชี.
 7. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าเขาจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการแปลงดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสี่ยงของการสูญเสียซึ่งอาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน