xoption-logo-v1-1.png

นโยบายการคืนเงิน

นโยบายนี้ควรอ่านร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือการกำหนดขั้นตอนการคืนเงินและเพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างลูกค้าและบริษัท รวมถึงการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ AML

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืน/ส่งจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับคืนไปยังผู้ส่งเงินด้วยวิธีเดียวกันหากจำเป็น การคืนเงินจะดำเนินการโดยใช้รายละเอียดเดียวกับที่ลูกค้าใช้ในการฝากเงิน หากเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เป็นไปไม่ได้ทางเทคนิคที่จะถอนเงินไปยังระบบการชำระเงินที่ใช้ในการฝากเงิน เงินจะถูกส่งไปยังบัญชีการชำระเงินในชื่อลูกค้าผ่านวิธีการชำระเงินอื่นซึ่งบริษัทจะเลือก ตามความต้องการของลูกค้า.

บริษัทห้ามไม่ให้บุคคลที่สามและ/หรือการฝากเงินโดยไม่เปิดเผยตัวตน และยอมรับเฉพาะการฝากเงินที่ดำเนินการโดยเจ้าของบัญชีเท่านั้น ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้า บริษัทจะส่งเงินกลับไปยังแหล่งบุคคลที่สามผ่านวิธีการชำระเงินเดียวกัน

บริษัทจะไม่คืนเงินที่ใช้สำหรับกิจกรรมการซื้อขายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้ในอนาคตตามดุลยพินิจของบริษัท

โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

XOPTION SOFTWARE S.R.L, incorporated and registered in COSTA RICA with registered address Del Plantel de tránsito, 350mts al Oeste, condominio Vista de las Flores, Casa #3, Santa Cecilia, San Francisco de Heredia, Costa Rica, Area Code: 40103 and company registration number 3-102-900368 (Client) and its affiliates (hereinafter referred to as “the Company”)